Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název: Základní umělecká škola Kroměříž

2. Adresa: Jánská 31, 767 01 Kroměříž

3. Důvod a způsob založení:

Zřizovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín [ www.zlinskykraj.cz ] na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 3115/2001 ŠK ze dne 28. listopadu 2001 vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Kroměříž, se sídlem Jánská 31, 767 01  Kroměříž, IČO 63414929.

Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání.

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

4. Organizační struktura:

IZO 110 026 128

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Kroměříž

5. Kontaktní spojení:

5.1 Kontaktní poštovní adresa: Jánská 31, 767 01  Kroměříž
5.2 Úřední hodiny: pondělí a středa 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
5.3 Telefonní čísla: 573 331 479
5.4 Adresa internetové stránky: www.zuskm.cz
5.5 Elektronická podatelna: podatelna@zuskm.cz
5.6 ID datové schránky: gsywgwm

Ředitelka školy: krivankova@zuskm.cz

Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky školy: nepozitek@zuskm.cz

Zástupce ředitelky: jurtik@zuskm.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@zuskm.cz

6. Případné platby lze poukázat: Fio banka, č.ú.2902078009/2010

7. IČ: 63414929

8. DIČ: škola není plátce DPH

9. Dokumenty:

9.1 V ředitelně školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě hlavní dokumenty školy:

Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich přímo na webových stránkách školy.

9.2 Rozpočet

10. Žádosti o informace

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně prostřednictvím sekretariátu školy, který zajistí osobu pro žadatele

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) e-mailem na adresu elektronické podatelny podatelna@zuskm.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

c) písemně na adresu Základní umělecká škola Kroměříž, Jánská 31, 767 01  Kroměříž

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitelce školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

12. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, které vychází ze správního řízení, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín.

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podán.

13. Formuláře

Veškeré formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ke stažení na adrese: portal.gov.cz/portal/obcan/situace

15. Předpisy

15.1 Nejdůležitější používané předpisů:

Přehled školských předpisů na MŠMT – www.msmt.cz

Přehled školských předpisů na www.zkola.cz

15.2 Vydané právní předpisy:

1. Hlavní dokumenty školy
2. Vnitřní směrnice
3. Prováděcí předpisy
4. Rozhodnutí ředitelky školy

16. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je uveden ve Školním řádu

17. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv – www.asociacezus.cz