Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Kroměříž, Jánská 31, 767 01 Kroměříž, IČO 63414929 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní umělecká škola Kroměříž, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,

základní umělecké vzdělávání.

Informace o zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané v Základní umělecké škole Kroměříž jsou nepřesné),
c) požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
d) podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lenka Vymětalová, Jánská 31, 767 01 Kroměříž, telefon 724 900 538, poverenec@zuskm.cz

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných příspěvkovou organizací (např. besídka, školní ples, výstava, koncerty atd.), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, ve školním časopise, na pozvánce atd.).

V rámci akce (doplnit název akce) pořádané Základní uměleckou školou Kroměříž budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní umělecká škola Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informační povinnost k účelům zpracování

Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Kroměříž

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lenka Vymětalová, Jánská 31, 767 01 Kroměříž, telefon 724 900 538, poverenec@zuskm.cz

Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie požadovaných osobních údajů: jméno a příjmení uchazeče, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, vyjádření lékaře (pokud uchazeč takové vyjádření předloží).

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.

Máte právo:

a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c) požadovat omezení jejich zpracování,
d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Základní umělecké vzdělávání

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Kroměříž

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lenka Vymětalová, Jánská 31, 767 01 Kroměříž, telefon 724 900 538, poverenec@zuskm.cz

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního uměleckého vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:

a) že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
b) subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Kategorie příjemců osobních údajů: Obecně – osoby, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.

Máte právo:

požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
požadovat omezení jejich zpracování,
požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výběrové řízení na zaměstnance

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Kroměříž

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lenka Vymětalová, Jánská 31, 767 01 Kroměříž, telefon 724 900 538, poverenec@zuskm.cz

Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na zaměstnance (specifikace pracovní pozice) ve smyslu zákonů č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.

Máte právo:

a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c) požadovat omezení jejich zpracování,
d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pracovněprávní a mzdová agenda

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Kroměříž

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lenka Vymětalová, Jánská 31, 767 01 Kroměříž, telefon 724 900 538, poverenec@zuskm.cz

Účelem zpracování osobních údajů jsou činnosti spojené s vedením pracovněprávní a mzdové agendy zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dalších zvláštních předpisů.

Právním základem pro zpracování je skutečnost, že

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů: Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména:

jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa místa
trvalého pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna,
příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a),
jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě),
další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon.

Máte právo:

a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c) požadovat omezení jejich zpracování,
d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.